https://www.blogger.com/blog/post/edit/5026060815028163675/1343155528472612032#

Tuesday, December 31, 2019

Thank You 2019Thank you 2019. You permitted me with some limited hours to read and understand the following Books/ Stuffs. Goodbye 2019.. With fond hope of meeting 2020

புத்தாண்டின் நிகழ்வாக புத்தகக் கடைகள் இரவு முழுதும் திறந்தேயிருக்கும்- சிறப்பு விற்பனை என்கிற செய்தியை பார்த்தவுடன் 2019ல் படித்த புத்தகங்கள்- சில முக்கிய நிகழ்வுகளுக்கு/ போராட்டங்களுக்கு காரணமான அறிக்கைகளை புரிந்துகொள்ள முயற்சித்த சிறு உழைப்பை பதிவு செய்யலாமே எனத் தோன்றியதால்.. இப்பட்டியல்.. வேறு ஒன்றும் பீற்றலுக்காக அல்ல.. இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் நம்பிக்கையை அமைதியை தருவதற்கு உகந்த சூழலை பிறக்கும் 2020 உருவாக்கட்டும்..

English Books

1. The Death and After Life of Mahatma Gandhi  by Makrand Paranjape
2. Marx and Ambedkar  by D Raja and Muthu Mohan
3. M K Gandhi   A Historical Biography by Bidyut Chakarabarty
4. Why Gandhi Still Matters by RajMohan Gandhi
5. The Decline of Civilisation  by Ramin JahanBegloo
6. The Disobedient Indian    Ramin JahanBegloo

7. The Gandhian Moment    Ramin JahanBegloo
8. A High Standard of Leadership Lessons from the life of Gandhi by Keshavan Nair
9. Gandhi and Ambedkar A study in Contrast by Ramashray Roy
10. The Life and Thought of Karl Marx  by David Mclellan
11. Indian Nationalism Edited  by Irfan Habib
12. Kasturba Remniscences   by Susheela Nayar
13. Marxism beyond Marx   by David Mclellan
14. Marx A Short Introduction  PeterSinger
15. Fifty years of Indian Parliament
16. Mahatma Gandhi  by B R Nanda
17. Revoultionary Gandhi by Pannalal Das Gupta
18. Gandhi the Man by Eknath Easwaran
19. Gandhi and Gandhians  Thomas Weber
20.  Lenin  Volume 37
21. Rajaji  A Life   Rajmohan Gandhi
22. Shyamji Krishna Varma Unknown Patriot
23. Ambedkar Gandhi and Patel   Rajasekar Vundru IAS
24. Ambedkar Attendant Details
25. STALIN by Edvard Radzinsky

TU Matter

1.   AITUC   50 years S A Dange
2.   History of TU  Dharani Gosami
3.    TUism In India  S D Punekar
4.   Indian Working Class   Radha Kamal Mukherji
5.   BTR   I  II  III volumes
6.   AITUC    A B Baradhan
7.   AITUC     K L Mahendra
8.   Labour Policy  D B Thengadi
9.   Third Way  D B Thengadi
10.               Gandhi and Labour
11.               Political Role of TU Comparision of USA and India  JNU Study
12.               Nationalist Pursuit   D B Thengadi
13.               Indian Labour and Post war Reconstruction  M N Roy


தமிழில் படித்தவை

1. தமிழ் நூல்களில் பெளத்தம் திரு வி

2. காந்தி யார் வெ சாமிநாத சர்மா

3. உரையாடும் காந்தி ஜெயமோகன்

4. பெரியார் காந்தி அறிஞர் அண்ணா

5. அண்ணல் காந்தி மு

6. லெனின் என்னும் மனிதர் தொமாஸ்க்ரோவ்ஸ் தமிழில் எஸ் வி ஆர்

7. அம்பேத்கரும் ஜாதி ஒழிப்பு கிறிஸ்தோபர் ஜாப்ரியா

8. பெரியார் . மார்க்ஸ்

9. நேதாஜி சிசிர் குமார் போஸ்

10. மொழி தேசம் வெ சாமிநாதசர்மா

11. காந்தியடிகளும் அவரது சீடர்களும்- ஜெயந்த் பாண்டா
12. இந்திய சுயராஜ்யம் காந்தியடிகள் தமிழில் வெ ஜீவானந்தம்

13. குமரப்பா கருத்துக் களஞ்சியம் டாக் மா பா குருசாமி

14. மகாகவி பாரதியார் ரா

15. நெஞ்சை அள்ளும் தஞ்சை புலவர் ராசு
16. காந்தியும் பகத்சிங்கும் தத்தா தமிழில் அக்களூர் இரவி
17. ஆத்மாராம் கவிதைகள்


Documents/ Judgments
1.  NEP Draft
2.  Ayodhya SC Judgment  (unfinished)
3.  CAB  JPC Report
4.  Minimum Wage Expert Committee DR Anoop Satpathy
5.  First Budget Speech Of Independent India Shri Shanmugam Chetty
6.  On terrorist Attack  SriLanka JVP, CPSL, Sarvodaya Reports
7.  CPI TN அமைப்புநிலை நெறிப்படுத்தும் மாநாட்டுத் தீர்மானம் செப் 2019

Monday, December 16, 2019

The Issue of DA NeutralisationThe Issue of Neutralization of IDA
For Loss Making PSUs

A Note on Loss Making PSUs was sent by me to the authorities concerned during Jan 2019.  In that note ‘bringing the employees of loss making units to the new scales’ was also dealt with. When CPC is implemented, no Govt employee is allowed to continue in the old scale. CPC means only current CPC scales. Like that after every PRC, if  the scales  becoming uniform concurring with the Current scales  then confusion would be  less regarding IDA of different years like 1997, 2007, 2017.


The sum and substance of that portion of the note is given below

“ At least one demand will help almost all the 70 loss making units to adopt 2017 new scales. Why different units whether profit making, loss making are in different scales like 2017, 2007, 1997 etc and getting different IDA orders issued for these different scales by DPE ?.  There will not be any problem of financial sustainability by making the new 2017 scales applicable to all PSus, even if any that would be  minimum. It is like conversion of old scales to new scales with new IDA.

The demand is when any ‘new scale’ is introduced, it is better if it is introduced to all PSUs as per PRC. IDA netralisation on a particular date is not wage enhancement- It is subsuming- it is correction of inflationary erosion on the real wage announced 10 years back. Fitment is wage enhancement. Linking that with PBT is understandable. But refusal to enter into new scales is discrimination.

 For this we may need an amendment in 3 rd PRC DPE guidelines, that is  “Allowing every PSU including the loss making PSUs to 2017 scales and graded fitment as per PBT ” or any specific order from DPE allowing neutralization as on 1-1-2017 with new scales. This one is accepted then that will be a better solution till the issue of affordability clause is once for all withdrawn. This will be a better position than merely standing on old scales like 2007 or 1997.”

 My note was sent to the concerned authorities. DPE only responded stating the issue was forwarded to DOT. But there was no response from DOT. But the issue is mainly concerned with DPE.  It is appreciable that atleast AUAB got a response from BSNL on account of its struggle notice.


A written statement (thro appeal) was given by BSNL informing the consideration of DOT. I quote the same.

"BSNL F.No. BSNL/7-3/SR/2018/1 dt 15-2-2018  Appeal
In para 6
 The Management has clarified to the representatives of employees that in view of the present financial position of the company on one hand and to give immediate relief to the employees of BSNL on the other hand, DOT is considering DA Neutralisation on the basis of 3rd PRC scales. This is in view of the fact that some of the groups brought to the information of Management that this would mitigate the stagnation of many employees. DOT will try for further 5 % fitment thereafter. However BSNL will not seek budgetary support to effect the Pay revision."

Once the employees  of BSNL get it, the same  may be extended to the BSNL IDA Pensioners also. The IDA pensioners may not get any enhancement due to IDA neutralisation but it is not harmful one to them. As on October 2019 both  2007 IDA rate ( 152% ) and if neutralisation extended then  2017 IDA rate ( 14.8%)  are the same on calculation- for every 100 rupees pension of 1-1-2017 both of the calculation would give  rupees 252 (inclusive of IDA amount).  But it would be helpful to enhance the minimum pension to Rs 9000 for the past pensioners also as after neutralisation employees have to be placed in 3rd PRC scales.

For employees it is useful on some aspects.

1. It will help them to come out of stagnation ( As most of them gone VRS,  exact beneficiaries may be less but before VRS it was 30000)

2. IDA neutralised will be helpful to get more quantum of increment- for every 100 rupees instead of 3 rupees they get 6.6 rupees- the amount is doubled because of IDA neutralization

3. HRA quantum will also be improved. The gain may be Rs 22 for every Rs 100

4. For any new Pensioner their minimum pension can't be less than 9000 Today even people in NE6 will not get it as their end scale is 17430 only. This section would get enhanced pension

Enclosure: Copy Of DPE lr dt 13-2-2019


16-12-19

Saturday, December 7, 2019

CREATION சிருஷ்டி கீதம்

CREATION    சிருஷ்டி கீதம்


Rig Veda 10:129 is a famous hymn..It has the Indian name Nasadiya Sukta, "Not the Non-existent", and is often given the English title ‘Creation’  
மாக்ஸ் முல்லர் 1859ல், எல் பாஷம் 1954ல்வெண்டி டோனிகர் 1981ல் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த வரிகள் இங்கு  தரப்பட்டுள்ளனதமிழில் ஜெயமோகனும் (2015) V N சூர்யாவும் (2019) சிருஷ்டி கீதம் என மொழிபெயர்த்து தந்துள்ளனர்.
மாக்ஸ் முல்லர்  Max Müller  ( sanskrit to English  Translation 1859)
Rig Veda, Mandala 10, hymn 129  Creation. Nasadiya Sukta ("Not the non-existent")
Nor aught nor naught existed; yon bright sky
Was not, nor heaven's broad woof outstretched above.
What covered all? what sheltered? what concealed?
Was it the water's fathomless abyss?
There was not death - hence was there naught immortal,
There was no confine betwixt day and night;
The only One breathed breathless in itself,
Other than it there nothing since has been.
Darkness there was, and all at first was veiled
In gloom profound, - an ocean without light. -
The germ that still lay covered in the husk
Burst forth, one nature, from the fervent heat.
Then first came Love upon it, the new spring
Of mind - yea, poets in their hearts discerned,
Pondering, this bond between created things
And uncreated. Comes this spark from earth,
Piercing and all-pervading, or from heaven?
Then seeds were sown, and mighty power arose -
Nature below, and Power and Will above.
Who knows the secret? who proclaimed it here,
Whence, whence this manifold creation sprang? -
The gods themselves came later into being. -
Who knows from whence this great creation sprang? -
He from whom all this great creation came.
Whether his will created or was mute,
The Most High seer that is in highest heaven,
He knows it, - or perchance e'en He knows not.


A. L. Basham's Version of Rig Veda 10:129   1954

Then even nothingness was not, nor existence.
There was no air then, nor the heavens beyond it.
What covered it? Where was it? In whose keeping?
Was there then cosmic water, in depths unfathomed?

Then there were neither death nor immortality,
nor was there then the torch of night and day.
The One breathed windlessly and self-sustaining.
There was that One then, and there was no other.

At first there was only darkness wrapped in darkness.
All this was only unillumined water.
That One which came to be, enclosed in nothing,
arose at last, born of the power of heat.

In the beginning desire descended on it -
that was the primal seed, born of the mind.
The sages who have searched their hearts with wisdom
know that which is, is kin to that which is not.

And they have stretched their cord across the void,
and know what was above, and what below.
Seminal powers made fertile mighty forces.
Below was strength, and over it was impulse.

But, after all, who knows, and who can say
whence it all came, and how creation happened?
The gods themselves are later than creation,
so who knows truly whence it has arisen?

Whence all creation had its origin,
he, whether he fashioned it or whether he did not,
he, who surveys it all from highest heaven,
he knows - or maybe even he does not know.Wendy Doniger O'Flaherty's Version of Rig Veda 10:129   1981

1 There was neither non-existence nor existence then; there was neither the realm of space nor the sky which is beyond. What stirred? Where? In whose protection? Was there water, bottomlessly deep?

2 There was neither death nor immortality then. There was no distinguishing sign of night nor of day. That one breathed, windless, by its own impulse. Other than that there was nothing beyond.

3 Darkness was hidden by darkness in the beginning; with no distinguishing sign, all this was water. The life force that was covered with emptiness, that one arose through the power of heat.

4 Desire came upon that one in the beginning; that was the first seed of mind. Poets seeking in their heart with wisdom found the bond of existence in non-existence.

5 Their cord was extended across. Was there below? Was there above? There were seed-placers; there were powers. There was impulse beneath; there was giving-forth above.

6 Who really knows? Who will here proclaim it? Whence was it produced? Whence is this creation? The gods came afterwards, with the creation of this universe. Who then knows whence it has arisen?

7 Whence this creation has arisen - perhaps it formed itself, or perhaps it did not - the one who looks down on it, in the highest heaven, only he knows - or perhaps he does not know.


 Stefan Stenudd 2014 in his synthesized version :

There was neither existence nor non-existence then.
There was neither sky nor heaven beyond it.
What covered it and where? What sheltered?
Was there an abyss of water?
Who knows and who can here tell
Whence it all came, whence is this creation?
Whether he made it or not,
The overseer of it in the highest heaven,
Only he knows it. Or doesn't he know?


ஜெயமோகன் மொழிபெயர்ப்பில் ஜூலை 30 2015
சிருஷ்டி கீதம்
===========

அப்போது அசத் இருக்கவில்லை
சத்தும் இருக்கவில்லை
உலகம் இருக்கவில்லை
அதற்கப்பால்
வானமும் இருக்கவில்லை

ஒளிந்துகிடந்தது என்ன?
எங்கே?
யாருடைய ஆட்சியில்?
அடியற்ற ஆழமுடையதும்
மகத்தானதுமான நீர்வெளியோ?
மரணமிருந்ததோ
மரணமற்ற நிரந்தரமோ?
அப்போது இரவுபகல்கள் இல்லை
ஒன்றேயான அது
தன் அகச்சக்தியினால்
மூச்சுவிட்டது
அதுவன்றி ஏதுமிருக்கவில்லை

இருட்டால் போர்த்தப்பட்ட வெளி
வேறுபடுத்தலின்மையால்
ஏதுமின்மையாக ஆகிய வெளி
அது நீராக இருந்தது
அதன் பிறப்பு
வெறுமையால் மூடப்பட்டிருந்தது!
தன் முடிவற்ற தவத்தால்
அது சத்தாக ஆகியது
அந்த ஒருமையில்
முதலில் இச்சை பிறந்தது
பின்னர் பீஜம் பிறந்தது
அவ்வாறாக அசத் உருவாயிற்று!
ரிஷிகள்
தங்கள் இதயங்களை சோதித்து
அசத்தில் சத்தைக் கண்டடைந்தனர்
அதன் கதிர்கள்
இருளில் பரந்தன
ஆனால் ஒருமையான அது
மேலே உள்ளதா?
அல்லது கீழே உள்ளதா?
அங்கு படைப்புசக்தி உண்டா?
அதன் மகிமைகள் என்ன?
அது முன்னால் உள்ளதா?
அல்லது பின்னால் உள்ளதா?
திட்டவட்டமாக யாரறிவார்?

அதன் மூலக்காரணம் என்ன?
தேவர்களோ
சிருஷ்டிக்குப் பின்னர் வந்தவர்கள்!
அப்படியானால் அது எப்படிப்பிறந்தது?
யாருக்குத்தெரியும் அது?

அதை யார் உண்டுபண்ணினார்கள்
அல்லது உண்டுபண்ணவில்லை?
ஆகாய வடிவான அதுவே அறியும்
அல்லது
அதுவும் அறியாது!


 வே நி சூர்யா மொழிபெயர்ப்பில்  டிசம்பர் 2 2019

அப்போது இன்மை இருக்கவில்லை
இருப்பும் இருக்கவில்லை
உலகமோ
அதற்கப்பாலான ஆகாசமோ இருக்கவில்லை
மறைந்து நின்றது என்ன?
எங்கே?
எவருடைய பாதுகாப்பில்?
அங்கே அடியற்ற ஆழமுடைய நீர்பரப்பிருந்ததோ?

அப்போது மரணம் இருக்கவில்லை
நித்தியத்துவம் இருக்கவில்லை
ராத்திரி பகலுக்கான அறிகுறிகளும் இல்லை
ஒன்றேயான அது மூச்சுவிட்டது காற்றின்றி
சொந்த வலிமையினால்.
அதைத்தவிர ஏதுமிருக்கவில்லை.

ஆதியில் இருட்டு இருட்டால் மறைக்கப்பட்டிருந்தது
வேறுபடுத்தயியலாமையால்
யாவும் நீராக இருந்தது
அதன் உயிர்த்துவம் வெறுமையினால் போர்த்தப்பட்டிருந்தது
அதிலிருந்து முடிவிலாத தவத்தினால் அந்த ஒன்று பிறந்தது.

ஆதியில் அதிலிருந்து இச்சை எழுந்தது
மனதின் ஆரம்ப விதை அதுதான்
இதயங்களில் தேடுகின்ற கவிஞர்கள்
தங்கள் ஞானத்தினால்
இன்மையில் இருப்பை கண்டனர்.

அதன் ஒளிக்கதிர்கள் இருளில் ஊடுருவிச் சென்றன
மேலிருந்தது என்ன?
கீழிருந்தது என்ன?
பிறப்பிப்பவை இருந்தன
மகத்தான சக்திகள் இருந்தன
ஆற்றல் கீழிருந்தது
அளிப்பது மேலிருந்தது.

உண்மையில் யார் அறிவார்?
அதை யாரால் சொல்ல முடியும்?
எங்கிருந்து தோன்றியது அது?
எங்கிருந்து உருவானது சிருஷ்டி?
தேவர்களோ படைப்பிற்குப் பின் தோன்றியவர்கள்
அப்படியானால் அது எப்படி உருவாயிற்று?
யார் அறிவார்?

யார் அதை உருவாக்கினார்கள் அல்லது யார் உருவாக்கவில்லை?
அப்பாலான ஆகாசத்திலிருந்து
இதை காணும்
அவனே அறிவான் அல்லது அவனும் அறியான்.
Courtesy:    https://www.creationmyths.org/rigveda-10-129-indian-creation/ 
                                https://www.jeyamohan.in/1333#.Xeu1bZMzbIU                           http://suryavnwrites.blogspot.com/2019/12/blog-post.html